چــــــــــــــطور...؟

تنــــهایی رو فـــــــــــریــــــــــــــــــــــــــــــاد زدم بــــــــــــــــــــی تو...

گــــــوش آسمان شنید...امــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نشنیدی...

گوشی که میگفتی برای بـــــی صداترین حرف های من شنواست...

پــــــــــــس چطـــــــــــــــــور فریـــــــــادم را نشنــــــــــــــــــــــــید...؟

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــور...؟

/ 5 نظر / 24 بازدید
ایلیا

عزیـــزم حـــتی دیــــگر نمیـــخواهم آرزویــت باشــم آرزو میکـنــم او آرزوی تـــو باشد و آرزوی او دیــگری.....

مهتا

یادت عادت است … همین روزها ترک مى کنم مثل سیگار که ماه هاست نخ آخریست روشن مى کنم مثل اس ام اس هایى که هفته هاست بار آخریست که میخوانم مثل عکس هایى که روزهاست بار آخریست که نگاه میکنم … منتظرتم یه سر بزن

sam

خواستن همیشه توانستن نیست … گاهی فقط داغ بزرگیست که تا ابد در سینه ات می ماند …

هانیه

مانند شيشه شكستنم آسان بود...ولي...ديگر به من دست نزن! اين بار زخمي ات خواهم كرد....