نبودنت ساده نیست...!

لغــــــــــــــــــت نامه های دنیا را باید آتش زد...

جلوی کلمه ی نـــــــــــبـــــــــــــــــودن نوشــــــته اند:

عــــــــــــدم حضــــــــــــــور شــــــــــخصی یا چـــــــــیزی...

همین...

چــــــــــــــــــــقــــــــــــدر نبودن تورا...

ســـــــــــــــــــــــــــــاده فرض میکنند...!

/ 1 نظر / 19 بازدید