آخه چرا...؟

چه آزمون دشـــــــــــواریست...

قلبت را سمت چپت بگذارند...

و بـــــــــــــــــــگویــــــــــــــند...

به راه راســـــــــــــــــــت برو...!

/ 9 نظر / 19 بازدید
zahra

جا سیگاری ام ام را گم کرده ام........ ندیدیش؟خودش مهم نیس........ زیرش دردهایم را قایم کرده بودم آخرین نخ سیگارم بحرف آمد....مرا نسوزون تنها میمونی.....

zahra

دست سرنوشت را … بـایـــــــد قطــــــــع ڪـــــــرد … او دزد ” آرزوهــــای” مـن اســــــت

سمیـــ♥ـــرا

بچه ها عشق قشنــگ است ولـی سهم عاشق دل تنــگ است ولـی بین معشـــوقه و عاشــــق گه گـاه زندگی صحنه ی جنــگ است ولـی دل معشـــــوقه و عاشـــــق با هـم مثل آیینـــــه و سنــــگ است ولـی با سیــــاهی و سفیــــــدی ترکیـب عشق یعنی که دو رنگ است ولی درد بسیــــار شکســــت عشقـــی بدتـــــــر از زخم پلنــــگ است ولـی دوستــــــانم همه تان می دانیــــــد عشق بی زور تفنـــــگ اسـت ولـی خودمـــــــانیم بـــــــــدون عشقــــی کـــــــار دنیا همه لنــــگ است ولـی بچه ها بـا همــــه ی ایـــــن اوصــاف بخـــــدا عشق قشنــــگ است ولی

محمد علی

فقط بادوستان می توان قهرکرد غریبه نازمارانمی کشد...قدردوستان خودرابدانید [گل]

سمیـــ♥ـــرا

خطــا از مـن اسـت می دانمـ . از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امـ “ ایــاک نــعبد ” امـا بـــه دیـگران هـمـ دلـسپــرده امـ از مـن کـــه سـال هـاسـت گـفتـــه امــ ” ایــاکَ نستَعيـن " امــا بــه ديگران همــ تـكيــه كــرده امـ امـا رهایـمــ نـکـن بیـش از هـمـیشــه دلـتـنگمــ بـــه انـدازه ی تـمامــ روزهـای نـبودنـمــ ...

zahra

درد یعنـــــــی:دردها را با تمام حس و‎ ‎جـــــــان در وجودت حبـــــــس کردن...تانبیننـــــــد‎ ‎و‎ ‎نداننـــــــد ....

نادیا

[دست][افسوس]