به من برس...!

کــــ ـــــــ ــــــمی بــــــ ــــــــ ـــــــه مـــ ـــ ـــن بـــ ـــ ـــرس...

مــــــــــــــــــــــــــــــــن از رســـ ــــ ـــ ــــ ـــیدن تـــــ ـــــو حالـــــ ـــــم

خـــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــ  میشود...!

/ 2 نظر / 9 بازدید
مهدیه

هـــــــــ ــــــی[افسوس]