میدونم بر نمیگردی...!

مـــــــــ ــــــ ـــیروی و من پشـــ ــــ ــــت سرت آب هم نمیریزم...

آخـــ ــــــ ــــ ــر میدانم وقتی هوای رفتن داری...

دریــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــا را هم به پـــ ـــــ ـــ ــایت بریزم...

برنمیگردی...!

/ 1 نظر / 11 بازدید
ایلیا

مدتـــــهاســـــت، دلـــــم شــــروعـــــی تــــازه میخـــــواهـــــد تو بیـــــا ... مـــــرا دوبــــــاره آغــــازکـــــن ...