چه تحملی دارم....!

گاهــ ـــــ ــــ ـــ ــی...

جلوی آییـــ ــــ ـــــ ـــنه می ایســــ ــتم...

خـــ ــــــ ــــودم را در آن میـــ ـــبینـــــــم...

دست روی شــــــ ــــانه هایش میگذارم...

و میگویــ ــ ــ ــ ــ ــم:

چه تحـــ ـــــ ـــ ـــملی دارد دلـــ ـــ ــــت...!

/ 2 نظر / 23 بازدید
محمد علی

در زندگـی بـرای هر آدمـی ! از یـک روز، از یـک جــا، از یـک نفـر، بـه بعـد...! دیگـر هـیچ چیـز مثـل قبـل نیست! نـه روزها، نـه رنگ ها،نـه خیـابـان ها همـه چیـز مـی شـود: دلتنگـی...!

آسانا

سلام عزیزم ممنون از اینکه از وبمون دیدن کردی.خوشحال شدیم... وب خوبی داری موفق باشی.