آرامش میخوام...!

دلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بچـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگی میخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد...

جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوی کدام مغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازه پا بکوبـ ـ ـ ـ ـ ـم تا

برایم آرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش بخرند...؟!

/ 3 نظر / 19 بازدید
سارا

هععی‏!‏ گل من دل خوش سیری چند؟؟I LOVE YOU TOO(((-:

ایلیا

سخت ترین بازی روزگارمان این بود... یادت هست ؟؟؟ تو چشم گذاشتی و من پنهان شدم ... و اما تو دیگری را پیدا کردی ...

مهدیه

آخـــــــــــــــ.... منم خیلی دوس دارم برگردم به دوران بچگی[ناراحت]