هی...!

هـــــــــــــــــــــــــــــی...!

آنکه دستش را محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود...

دستانت را خســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته نکن...

محکــــــــــــــــم یا آرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

فردا تو هـــــــــــــــــــــم تنــــــــــــــــــــــــــــــــهایی...!

/ 2 نظر / 21 بازدید
sara

kubooondisha avalesh jaye hey migofti hoooooy yaboo behtar bood[قهقهه][بغل][ماچ]

هانیه

آن کـسی که بـزرگ ترین ایـرادهـایش را .. بـا بی مـنطق ترین دلیل هـا .. تـوجـیه میـکنی. و زشـت ترین حـرف های پـُشت سرش را .. به آسانی پُشت سر میگذاری .. نـامـش "مـعشـوقـه" اســت! مـهم نیست چـرا و چـطور .. مـهم این است که بـاید دوسـتش داشته باشی .. اسـم این حـس " عــشق" است ..