به تو میرسم...!

مـ ــ ــ ــن میدانـــ ـــ ــــ ـــم که به تو میرسم...

آری میــ ــــ ـــــ ـــــ ـــدانمـــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ...

میشکنم سکـ ـــ ــ ــوت سرد فاصلــ ـــه هارا...

باتـــ ــو...به امید تـــ ــو...بــ ــرای تـــ ـــ ــــ ــو...

وشاید بی تو ماندنمــــ ــــ...برای همین است...

برای یکـــ ـــــ ـــــــــ  با تو بودن زیـــ ـــ ــــ ــبا...!

/ 1 نظر / 22 بازدید
sara

aziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizami[گل][گل][گل][مغرور]