فقط نگاهت میکنم...!

مـــــــــــــــــــــــــــــــــیروی و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

فقط نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاهت میکنم...

تعجب نکن که چرا گــــــــــــــــریـــــــــــــــــه نمیکنم بی تو...

یک عمر فرصت برای گریســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن دارم...

امـ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا...

برای تماشای تــــــــــــــــــــــو...همین یک لحظه باقیست...

وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید...

همین یک لحظه فرصت زیستن در چشمان تو را داشته باشم...!

/ 2 نظر / 21 بازدید
keyvan

آنقدر بـہ این روزهــاے تلخ عادتــ کرבه امـ کـہ وقتے لبخنـــב مے زنمـ قلبمـ تیر مے کشـב بیچــآره בلـــمـ چقـבر زود عادتــ مے کنــב بــہ نبودن هر آنچہ کـہ مے خواستـــ ...

keyvan

[نیشخند][خوشمزه]