برگرد...!

بــــ ـــــ ـــــ ــــرگرد...

یادت را جا گذاشـــ ــــ ـــــ ــــــتی...

نمی خواهــ ــــ ـــ ـــ ـــــم عمــ ــــــ ــــ ـــری به این امید باشـــم که...

برای بردنش بـ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــرمیگردی...!

/ 0 نظر / 9 بازدید