رد نفس هات...!

هـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــوای مردن بیخ گوش من اســـ ـــ ـــ ـــ ــت...

هــ ـــ ــمانـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــجایی

که روزی رد نفـــ ــــ ـــ ـــس های تــو بود...!

/ 0 نظر / 23 بازدید