خیال آمدنت...!

نبودنت هم زیبـــــــــ ـــــــاست...

وقتی خـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــیال باز آمدت...

در ســـــــــــــــــــــ ــــــــرم پــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ـرسه میزند...!

/ 0 نظر / 22 بازدید