باید گفت...!

به بعضیا بایـ ـد گفت...

رفـــــــــــ ـــــــتی...؟!

فــــ ــــقــــ ــــ ـــــط...

از کنار برو که قاطی آدما نشی...!

/ 2 نظر / 10 بازدید
nadia

لعنت به کسی که دل میشکنه و میره[دلشکسته]

متین

به بعضیا هم باید گفت داری میری؟ پس زودتر گمشو تا نفهمم روز های خوشم رو پای کی تباه کردم!![عینک]