باید رفت...!

حـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــرف زیاد اســت...

اما گاهی نمیدانـ ـی چه بـ ـ ـگویی...

گاهی فقـ ــ ــ ـــ ـــ ــط باید رفـ ــت...

چیزی شبیه کـــ ـ ـ ـ ــم آوردن...!

/ 1 نظر / 19 بازدید