شاید بیایی...!

آنــــ ـــــ ــــــ قدر که از دیـــــ ـــــ ــــــــ روز میترســـــ ـــــــ ـــــــــــ م

هـــ ـــــ ـــ ـــ ـ ـ ـراس از فردا ندارم...

فــ ـــــ ــــــــــــ ـــــــردا شاید بیایی...

امـــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  ــــــــــــــــا...

دیـــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـروز رفتی...!

/ 1 نظر / 18 بازدید
الهام

از لحظه ای که چشم باز میکنم کار شروع میشود نظارت و بررسی تک تک اعضای بدن قلب.....چشم......گوش.... مبادا ذره ای از عاشق بودن منحرف شده باشند