قشنگترین دروغ...!

بعـــــــــــــــضی دروغ ها آنـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــدر قشنگ اند...

کـــــــــــــه دلت میخواهــــــــــــــــد باورشان کنی...

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...

قــــــــــــشــــــــــــنـــــــــــــــــگ ترین دروغ زندگی مـــــــن بودی...

هـــــــــــــنــــــــــــــــوز بــــــــــــــــــــــــــاورت دارم...!

/ 0 نظر / 40 بازدید