در تو گم شدم...!

شـــــــــــبیه مـــه شده بــــــــــــــودی...

نه میشــــــــــــــــــد در آغـــــــــــــــوشت گرفت...

ونه آنســـــــــــــــــــــــــــــــوی تو را دید...

تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا میشد در تو گــــــــــــــــم شد...

کـــــــــــــــــــــــــــه شدم...!

/ 1 نظر / 6 بازدید
هانیه

تاوقتی که بدستت نیاورده تو کفه که باید به دستت بیاره زمین وزمان روبه هم می ریزه تا فقط بات حرف بزنه همین که متعلق شدی بهش راحت تر از راحت پس می زنتت؟ اینه عشقه این دور وزمونه ما...