اگـــــــــــــر کنارم بودی...!

پـر میکنمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  پیاله هارا...یکی پـس از دیگری...

سر میکشمــــــــــــــ  شراب خیال را مست میشومـــــــــــــــــــــــ...

مسته مستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

فکرش را بـــــــــــــــــــــــــــــکن...

اگر کنارم بودی...مست که نه...

دیوانه ات میشدمــــــــــــــــــــ...دیوانه...!

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهدیه

چقد اشناســـــــــــــــ[نیشخند]