عجیب...!

مثـــــــــــــــل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد...

تشنه که شدی مـــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــــب باش...

عجــــــــــــــــــــیب وحشــــــــــــــــــــــــــــــــــی ام...!

/ 3 نظر / 20 بازدید
سارا

لطفا منو نکش‏‏(‏‏(‏‏(‏-:

پرنده

تو که اطراف من می آیی مراقب باش...

پرنده

تو که حوالی ام می آیی مراقب باش..[گل]