میخواهمت...!

در خـــاطــــــری که تــــــوای دیگران فراموش انـــــــــــــــــــــــــــد...

بگـــــذار در گوشــــــــــــــــــــت بگویم  مــــــــیخـــــــواهــمت ...

این خـــــــــــــــــلاصه ی تمام حرف های عــــــاشــــــــــــــقانه ی...

مـــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت...!

/ 2 نظر / 23 بازدید
الهام

همه دردم این بــــــــــــــــود عشقش بودم وقتایی که عشقش نبود

هانیه

ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﺳـــﮑﻮﺕ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻼﻣﺖ ﺭﺿــــﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﮑﻮﺕ ﯾﻌﻨﯽ "ﺍﻣــــﺎ" ﯾﻌﻨﯽ " ﺍﮔــــــﺮ" ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻪ " ﺩﻝ " ﻣﯽ ﺗﺮﺳــــﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ