میخواهم امروز را زندگی کنم...!

نـــ ـــ ـــه به دیروزهایی که بودی می اندیشم...

نـــ ـــ ـــه به فرداهایی که شــــ ــــ ـــاید بیایی..

میخواهم امروز را زندگی کـــ ــــ ــــ ـــنم...

خــ ـــ ـــواستی بـــ ـــ ـــاش...

خــ ـــ ــواستی نـــ ـــ ـــباش...!

/ 0 نظر / 10 بازدید