آخرخسته میشوی...!

میدانم...آخـ ـ ـ ـ ـ ـریک روز...

خسته میشود از نیامدنش...

شوخـ ـ ـ ـ ـ ـی که نیست...

مگر آدم چقدر میتواند...نیاید...!

/ 5 نظر / 20 بازدید
مهرداد

عالی

محمدعلی

رنگ آرزوهایم این روزها خیلی پریده تو اگر دستت به آسمانش رسید چند تکه ابر نقاشی کن تا دل من به ابرها خوش باشد... !

ایلیا

نه تورفتي،نه من! تمام اين تنهايي هابخاطرآمدن يک غريبه بود.

مریم

بعضــی هـــا آرزو دارنــــد، زیبــــا، پـــــــولدار،معـــــروفــــــ یـا مشـــــهـور باشنــــــد مـــــــن فقــط میخواهـــــم خوشبخــــت باشـــــــم...