میفهمی...؟!
۱۳٩٢/٢/۱٧٦:٢٥ ‎ب.ظ

هوا را هر چقدر نفـــــــــــــس بکشی...

باز هم برای کشیدنش بال بال میزنــــــــی...

مثــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــــــــو...

که هر چقدر هم باشی بازهم باید باشی...

میفهــــــــــــــــمی چــــــــه میگویم...؟!

بــــــــــــودنت مـــــــــــهـــــــــــــــم است...!