رو به راهم...!
۱۳٩٢/۱/۱٥٩:٢٠ ‎ب.ظ

دیگران میپرسند چـــــــــگونه ای؟

میگویم:رو به راهــــــــــــــــــــم...

ولی نمیدانند رو به راهی هستم

که سال هاست به آن نمیرسم...!


سال -
راه