دلم...!
۱۳٩٢/۱/۳۱:٠٠ ‎ق.ظ

دلم یک کوچه میخواهــــــــــــــــــد...

بـــــــــــــــــــــــی بن بـــــــــــست...

وبارانــــــــــی نــــــــــم نــــــــــــم...

ویک خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا...

که کـــــــــــــمی با هم راه برویم...!