به سرم میزند...!
۱۳٩۱/۱٢/۱٤٩:٠٩ ‎ب.ظ

گاهی به ســــــــرم میزند...

بزنم زیر هــــــــــــــمه چیز...

اما سر که کاره ای نیست...

این دل است که فرمانروایی میکند...!