چــــــــــــــطور...؟
۱۳٩۱/۱۱/٢٠٥:۱٤ ‎ب.ظ

تنــــهایی رو فـــــــــــریــــــــــــــــــــــــــــــاد زدم بــــــــــــــــــــی تو...

گــــــوش آسمان شنید...امــــــا تــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نشنیدی...

گوشی که میگفتی برای بـــــی صداترین حرف های من شنواست...

پــــــــــــس چطـــــــــــــــــور فریـــــــــادم را نشنــــــــــــــــــــــــید...؟

چــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــــــــــــــــور...؟


شنواست -
تنها -
بی تو