برگرد...!
۱۳٩۱/۱۱/٩٩:٤٠ ‎ب.ظ

دیشـــب آغوش گرمی را احــــســــاس کردم...

بــــــــــــــــرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد...

تنهایی دارد جــــــایت را میــــــــــــــــــــگیرد...!دیشب -
آغوش -
احساس