لعنت...!
۱۳٩۱/۱٠/٢٧:۳٤ ‎ب.ظ

من تو را انتــــــــــ ـــــــــ ــــــــظار میکشم...

وتو مــــ ــــــ ـــــــن را از انتظارت میکشی...

لعنت به هر چی ضـــــــمه و کسره و فتحه...!


فتحه -
لعنت