عجیب...!
۱۳٩۱/٩/۱٤٧:٠٤ ‎ب.ظ

مثـــــــــــــــل لیوانی شده ام که لبه اش پریده باشد...

تشنه که شدی مـــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــــب باش...

عجــــــــــــــــــــیب وحشــــــــــــــــــــــــــــــــــی ام...!


لیوان -
مراقب باش -
وحشی - عجیب