امشب...!
۱۳٩۱/٩/۱٠۱٠:٢٠ ‎ب.ظ

امشــــــــــــــــــــــــــــــــب از آن شبهاییست...

که دلـــــــــــــــــــــــــم هوای آغوشت را کرده...

افـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــوس...

که جز پاهای بغــــــــــــــــــــــــــــــــل کرده ام...

مهمان دیگری نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارم...!


امشب -
افسوس