فقط نگاهت میکنم...!
۱۳٩۱/٩/٤٦:٤۸ ‎ب.ظ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــیروی و مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن...

فقط نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاهت میکنم...

تعجب نکن که چرا گــــــــــــــــریـــــــــــــــــه نمیکنم بی تو...

یک عمر فرصت برای گریســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن دارم...

امـ ــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــ ــــــــــ ــــــا...

برای تماشای تــــــــــــــــــــــو...همین یک لحظه باقیست...

وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید...

همین یک لحظه فرصت زیستن در چشمان تو را داشته باشم...!


گریستن -
چشمان تو -
فرصت زیستن - تماشای تو