چــــــــــه ســـــــــود...!
۱۳٩۱/۸/٢٥٢:۱٩ ‎ب.ظ

به شــــــــــــــــــــانه ام زدی تــــــــــــــــــــــــــــــــــا تنهایی ام را تکــــــــــــــــــــانده باشی...

امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا چه سود...

تکاندن برف از شــــــــــــــانه های ادم برفــــــــی...!


شانه هایم -
تنهایی -
برف