هی...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:٤۳ ‎ب.ظ

هـــــــــــــــــــــــــــــی...!

آنکه دستش را محکم گرفته ای دیروز عاشق من بود...

دستانت را خســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــته نکن...

محکــــــــــــــــم یا آرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...

فردا تو هـــــــــــــــــــــم تنــــــــــــــــــــــــــــــــهایی...!