...!
۱۳٩۱/٩/۳۱۱:۳۱ ‎ب.ظ

به بودن ها دیر عادتــــــــــــــــــــ  کنـــــــــــــــــــــــــــــــ...

وبه نبودنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ها زود...

آدم ها نبودنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  را بهتر بلدند...!