...!
۱۳٩۱/٩/۳٥:۱۳ ‎ب.ظ

هر بار کـ ـ ـ ـ ـ ـودکـ ـ ـ ـ ـ ـانه دست کسی را گرفتم گم شدم....

تـ ـ ـ ـ ـرس مـــــــــــــــــــن...

از گم شدن نـ ـ ـ ـ ـ ـیست...

از گرفتن دسـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـتی است که بی بـ ـ ـ ـ ـ ـهانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه

رهـ ـ ـ ـ ـایم میکـــــــــــند...!


کودکانه -
گم شدن