...!
۱۳٩۱/٩/٢٧:۱٧ ‎ب.ظ

شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش میگوید:

باید ترک کنم...

سیگار را...

خانه را..

 

زندگی را...

وباز پکی دیگر میزند...!دود سیگارش -
خانه