آرامش میخوام...!
۱۳٩۱/٩/٢٧:۱٢ ‎ب.ظ

دلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم بچـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگی میخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواهد...

جــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوی کدام مغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازه پا بکوبـ ـ ـ ـ ـ ـم تا

برایم آرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش بخرند...؟!


بچگی