وقتی باران میبارد...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٥۱ ‎ب.ظ

بــــــــــــــاران که میبارد..

بـــــــــــــغض هم در چشــــــــمان من میشکند...

و قطره های اشک من گم میشوند در قطــــــــــــــــــــــــره های باران...

وایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن چنین است که...

کســــــــــــــــی اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــک هایم را نمیبیند...!