خیال آمدنت...!
۱۳٩۱/٩/۱۳:٤۸ ‎ب.ظ

نبودنت هم زیبـــــــــ ـــــــاست...

وقتی خـــــ ــــــ ـــــــــ ـــــــ ــــــ ـــیال باز آمدت...

در ســـــــــــــــــــــ ــــــــرم پــ ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ـرسه میزند...!


پرسه