میخواهمت...!
۱۳٩۱/۸/۳٠٩:٤۳ ‎ب.ظ

در خـــاطــــــری که تــــــوای دیگران فراموش انـــــــــــــــــــــــــــد...

بگـــــذار در گوشــــــــــــــــــــت بگویم  مــــــــیخـــــــواهــمت ...

این خـــــــــــــــــلاصه ی تمام حرف های عــــــاشــــــــــــــقانه ی...

مـــــــــــــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت...!


خلاصه -
فراموش