نبودنت ساده نیست...!
۱۳٩۱/۸/٢٩۸:٢٥ ‎ب.ظ

لغــــــــــــــــــت نامه های دنیا را باید آتش زد...

جلوی کلمه ی نـــــــــــبـــــــــــــــــودن نوشــــــته اند:

عــــــــــــدم حضــــــــــــــور شــــــــــخصی یا چـــــــــیزی...

همین...

چــــــــــــــــــــقــــــــــــدر نبودن تورا...

ســـــــــــــــــــــــــــــاده فرض میکنند...!


لغت نامه -
شخص -
حضور