تو...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:٥٢ ‎ب.ظ

آدم باید یک تــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ  ــــــ ــــو داشته باشه...

که هر وقت دلش گرفت و از همه چی خسته و ناامید شد...

بــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــهـــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــش بگه...

مــ ــ ــــ ــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــهـــ ــــ ـــ ــــ ــم اینه که تو هستی...

بیخیال دنـــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــ ـــــــیــــــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــــا...!


مهم -
خسته -
ناامید - دنیا