فراموش...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:٢۳ ‎ب.ظ

اینکه باید فـــــــــــــــراموشت میکردم را فـــــــــــــــــــــراموش کردم...

تو تکراری ترین حضور روزگار منی...

ومن عجیب به آغوش تو...

از آن سوی فـــــــــــــــــــــــــــاصله ها خو گرفـــــــــــــــــــــــــته ام...!


فراموش -
روزگار -
فاصله - حضور