چه حکـــــــایتیست...!
۱۳٩۱/۸/٢٥۱٢:٤٢ ‎ق.ظ

حواســــــــــــم را هرجا پــــــــرت میکنم...

بازکــــــــــــنار تو می افتد.....

چه حــــــــــــــــکایتیســـــــــــــت...!


حواس -
کنارتو -
حکایت