تنهایی یعنی این...!
۱۳٩۱/۸/٢۸٩:۱۸ ‎ب.ظ

تـــــــنــــــهایی یعنی نــــــــــه خودش هست

کـــــــــــــــــه از تنهایی درت بیاره...

نـــــــــــه فـــــــــــــــکرش اجــــــــــــــازه میده

تنهاییت رو با کسی پــــــــــرکنی...!


پر -
فکر -
اجازه