حواسم نیست...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:٥۱ ‎ب.ظ

بـــ ـــ ــــ ــــ ـــه چـــ ـــ ــــ ـــ ـــشم هایت بـــ ـــگو نــــ ـــ ـــگاهم نکنند...

بگو وقتی خیـــ ـــ ـــره ات می شــ ـــوم سرشان به کار خودشان باشد...

نــــ ـــه اینکه فـــ ـــ ـــ ـــکر کنی خجـــ ـــ ـــالت میکشم...

نــ ـــ ــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــه...

حواسم نیســــــــ ــــــت عاشــــــــ ـــــــــــق میشوم...!