قشنگترین دروغ...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:٤٢ ‎ب.ظ

بعـــــــــــــــضی دروغ ها آنـــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــدر قشنگ اند...

کـــــــــــــه دلت میخواهــــــــــــــــد باورشان کنی...

تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو...

قــــــــــــشــــــــــــنـــــــــــــــــگ ترین دروغ زندگی مـــــــن بودی...

هـــــــــــــنــــــــــــــــوز بــــــــــــــــــــــــــاورت دارم...!


قشنگ ترین -
دروغ -
باور