در تو گم شدم...!
۱۳٩۱/۸/٢۸۸:٢٧ ‎ب.ظ

شـــــــــــبیه مـــه شده بــــــــــــــودی...

نه میشــــــــــــــــــد در آغـــــــــــــــوشت گرفت...

ونه آنســـــــــــــــــــــــــــــــوی تو را دید...

تنهــــــــــــــــــــــــــــــــا میشد در تو گــــــــــــــــم شد...

کـــــــــــــــــــــــــــه شدم...!


مه -
اغوشت -
گم - تنها